• 17.1.22

  संस्कृत शिक्षा शास्त्र की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी: uptet/ctet/super tet

  संस्कृत पेडागोजी की महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न- Sanskrit Pedagogy Practice Question Answer for uptet/ CTET and all TET Exam

  1.त्रिभाषासूत्रानुसारं प्रथमभाषा भवेत् –

  (a) आंग्लभाषा

  (b)आधुनिक भारतीय भाषा

  (c)हिंदी भाषा

  (d) मातृभाषा अथवा प्रांतीयभाषा

  Ans- (d)

  2. भाषायं निरन्तर,समग्रमल्याङ्कनार्थं कस्योपरि बलं देयम् ?

  (a) शुद्‌धोच्चारणम्

  (b)विभिन्नसन्दर्भेषु भाषाप्रयोगसामर्थ्यम्

  (c) उत्तम- शब्दावली

  (d) परियोजनाकार्यम्

  Ans-(b)

  3. अधस्तनेषु अभिजातभाषायाः किं निकषं नास्ति

  (a) भाषायाः1500 – 2000 वर्ष पुरातनः इतिहासः लिखित साहित्यम् अस्ति

  (b) भाषायाः कानिचन प्राचीन साहित्यानि महाकाव्यानि सन्ति

  (c) भाषा अनुसूचितभाषावर्गे न स्यात्

  (d) भाषायाः मोलिकसाहित्यपरम्परा स्यात् इतरभाषा वर्गेभ्यः उद्धत साहित्य स्वीकुयात्

  Ans-(c)

  4. विद्यार्थिनां श्रवण कौशलस्य आकलनं कर्तुशक्यते –

  (a) प्रतिदिनं पुनः पुनः अभ्यासद्वारा ।

  (b)कथाया: वर्णनकृत्वा तदुपरिबोधपरकप्रैशनः ।

  (c) अधिकं मौनवाचनार्थम् अवसरप्रदानेन ।

  (d) छात्रान् भ्रमणार्थं बहिः नीत्वा ।

  Ans-(b)

  4. पठनस्य प्रारम्भिकस्थितौ शिक्षक: ध्यानंदधात्-

  (a) भाषायाः वर्णमालायाः कण्ठस्थीकरणे ।

  (b) पठनस्यप्रवाहो

  (c) अक्षर- ध्वनि- समन्वये

  (d) पठनस्य शुद्धता याम्

  Ans-(c)

  5. अधस्तनेषु किं भाषाधिगृहणाधिगमयोः मूलभूतं पार्थक्यं वर्तते ?

  (a) प्रवाह: शुद्धता च

  (b) भाषायाः साम्मुख्यम्

  (c) शुद्धता वेगः च

  (d) वेग: उच्चारणम्च

  Ans-(b)

  6.प्राथमिकस्तरे बालस्य भाषाविकासार्थ सर्वतोमहत्वपूर्णम् अस्ति

  (a)व्याकरणम् ज्ञानम्

  (b) भाषासमृद्ध वातावरणाम्

  (c) भाषायाः पाठ्यपुस्तकम्

  (d) बालस्य आकलनम्

  Ans-(b)

  7. पत्राधानम् एकम् उदाहरणम् अस्ति

  (a)स्वतः आकलनस्य

  (b) शिक्षकाकलनस्य

  (c) उभयं स्वत: आकलनस्य शिक्षका कलनस्यच

  (d) राजबोर्ड द्वारा आकलनस्य

  Ans-(c)

  8. वर्गप्रहेलिका क्रीडा वर्धयति

  (a) श्रण कौशलम्

  (b) लेखन कौशलम्

  (c) शब्दज्ञानम्

  (d) साहित्यकम् अर्थम्

  Ans-(c)

  9. भाषायाः अक्षर- ध्वनिसंबधस्थापन द्वारा पठनस्य अध्यापनम् अस्ति

  (a) प्रत्यक्षविधिः

  (b) शाब्दिक विधिः

  (c) समग्रभाषाविधिः

  (d) आंशिकभाषाविधिः

  Ans-(b)

  10. छात्राः गरुड़ विषये एकां कवितां पठितुम् आरभन्ते । पठनात् पूर्व शिककस्य महत्वपूर्ण कार्यम् अस्ति

  (a) छात्रान् प्रति कठिनशब्दानाम् अर्थज्ञानाय कथनम्

  (b) कवेः विषये अधिकं विवरणं छात्रेभ्य: दातव्यम्

  (c) कवितायां विद्यमानान् कठिनशब्दान् रेखाङ्कितान् कर्तुं छात्रान् प्रति कथनम्

  (d) गरुड विषये छात्रान् प्रति चर्चायाः कृते कथनम्

  Ans-(d)

  11 . विद्यालये यथार्थतया आंग्ला भाषायाः शिक्षणार्थ महत्वपूर्णम् अङ्गम अस्ति

  (a) तत्स्थानीय शिक्षकस्य उपस्थितिः

  (b) आनुपूर्व्येण व्याकरण नियमानां शिक्षणम्

  (c) शुद्धोच्चारणस्य शिक्षणम्

  (d) भाषाया: प्रयोगार्थम् अवसर:

  Ans-(d)

  12. समुचितः भाषा कौशल – क्रमः मन्यते –

  (a) श्रवणं पठनं भाषणं लेखनम्

  (b) भाषणं श्रवणं पठनं लेखनम्

  (c) श्रवणं भाषणं लेखनं पठनं च

  (d) श्रवणं भाषणं पठनं लेखनञ्च

  Ans-(d)

  13.प्रतिपुष्टिः अस्ति –

  (a) उभय शिक्षक शिक्षार्थिनां कृते स्व स्वविकासाव

  (b) मातृणां पितृणां कृते तेषां बालानां गृहकार्य करणाय परीक्षा प्रस्तुतपर्थ च

  (c) शिक्षार्थिनां कृते अधिगम विकासाय

  (d) शिक्षकाणां कृते अध्यापनविकासाय

  Ans- (a)

  14. संस्कृताध्यापनस्य श्रव्यदृश्य साधनं विद्यते –

  (a) प्रतिकृतिः

  (b) श्यामपटः

  (c) दूरदर्शनम्

  (d) ध्वन्यभिलेखः

  Ans-(c)

  15. संस्कृत भाषा शिक्षण समये नगरस्य भोगोलिकी स्थितिमवगन्तुं कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगः कर्तु शक्यते ?

  (a) मानचित्रस्य

  (b) रेखाचित्रस्य

  (c) पत्र कस्य

  (d) श्यामपट्टस्य

  Ans- (a)

  16. पाठ्य पुस्तकस्य स्थानं शिक्षण महत्वपूर्ण विद्यते –

  (a) बालकानां ज्ञानस्य सीमायाः विस्ताराय

  (b) व्यावहारिक ज्ञानस्य सम्पादनाय

  (c) छात्रेषु स्वाध्यायं प्रति रुच्युत्पादनाय

  (d) उपर्युक्तानां सर्वेषाम् उद्देश्यानां सम्पादक

  Ans-(d)

  17. शिक्षणविधीनां समीकरणे शिक्षास्तरस्य उन्नतिकरणे च सहायकं भवति –

  (a) पाठ्‌यपुस्तकम्

  (b) मूल्यांकनम्

  (c) गृहकार्यम्

  (d) अध्यापनम्

  Ans-(b)

  18. छात्राणां दैनिक कार्याणां सर्वासां परीक्षणां च मूल्यांकन भवेत्

  (a) आंतरिक मूल्यांकनेन

  (b) बाहामूल्यांकनेन

  (c) सततमूल्यांकनेन

  (d) परीक्षया

  Ans-(c)

  19. संस्कृते मौखिक परीक्षया कस्य कौशलस्य मूल्यांकनं कर्तुंन शक्यते?

  (a) श्रवणस्य

  (b) पठनस्य

  (c) भाषणस्य

  (d) लेखनस्य

  Ans-(d)

  20. भाषाध्ययनार्थम् अन्तिमप्रयत्नौ भवति-

  (a) भाषणमू

  (b) लेखनम्

  (c) वाचनम्

  (d) श्रवणम्

  Ans-(b)

    

  No comments:

  Post a Comment

  शिक्षक भर्ती नोट्स

  General Knowledge

  General Studies